THÔNG BÁO V/v đăng ký dự thi tiếng Anh B1, B2 khung tham chiếu Châu Âu
30/11/2016 | 3023 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 1218/TB-ĐHKT& QTKD-ĐT
V/v: Đăng ký dự thi tiếng Anh B1, B2 khung tham chiếu Châu Âu

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

 

 

 

THÔNG BÁO
V/v đăng ký dự thi tiếng Anh B1, B2 khung tham chiếu Châu Âu

Thực hiện công văn số 3049/ĐHTN-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2016 về việc tổ chức thi tiếng Anh B1, B2 tháng 12 năm 2016 tại ĐHTN;

Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo tới học viên cao học các khóa về lịch đăng ký thi tiếng Anh B1, B2 khung tham chiếu Châu Âu như sau:

- Thời gian thi: Ngày 25 tháng 12 năm 2016

- Địa điểm thi: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.

- Đối tượng thi: Học viên cao học, nghiên cứu sinh, những người chuẩn bị điều kiện ngoại ngữ để dự tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại ĐHTN.

- Lệ phi thi: 1.000.000 đồng/thí sinh

- Mẫu phiếu đăng ký dự thi: Tại phòng Đào tạo (P303), hoặc tải từ website: saudaihoc.tueba.edu.vn

- Thời hạn đăng ký dự thi: Hết ngày 20 tháng 12 năm 2016; Tại phòng Đào tạo (P303) khu Hiệu bộ Trường ĐHKT&QTKD (có mẫu đính kèm).

Đ/c liên hê: Tô Thị Dung Phòng Đào tạo (Bộ phận sau đại học)

E-mail:todung@tueba.edu.vn ĐT: 0983.959.586

Xin trân trọng cảm ơn/

Mẫu phiếu dự thi B1

 

Nơi nhận:
- BGH(để b/c);
- Như trên;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT; ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đinh Hồng Linh