Thông báo lịch thi tiếng anh trình độ A2 Kỳ thi tháng 4/2018
17/04/2018 | 3096 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2018


LỊCH THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2

KỲ THI THÁNG 4/2018

Thời gian

Ngày

Nội dung

Địa điểm

Từ 7h45

22/4/2018

Thi kỹ năng Nói

Giảng đường GK2

13h15

22/4/2018

Gọi thí sinh vào phòng thi

Giảng đường GK2

Từ 13h45

22/4/2018

Thi các kỹ năng Nghe, đọc, viết

Giảng đường GK2

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Số điện thoại: 0988.277.883 - 0983.080.478

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

(Đã ký)

 

Đoàn Mạnh Hồng