Báo cáo Tổng kết Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm học 2015 -2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017
11/08/2016 | 51883 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số: 771/BC-ĐHKT&QTKD-TTPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

BÁO CÁO

Tổng kết Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm học 2015 -2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

 

Việc tiếp công dân; xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo luôn được Ban Giám Hiệu Nhà trường quan tâm và chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Ban Giám hiệu nhà trường đã có lịch phân công thành viên Ban Giám hiệu trực tiếp công dân hàng tuần trên lịch công tác của nhà trường và có kế hoạch tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Thanh tra - Pháp chế.

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO           

 1 Công tác tiếp công dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 2343/KH-TTCP ngày 02/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Quyết định số 800/2015/QĐ-ĐHTN ngày 06 tháng 5 năm 2015 về việc Ban hành Nội quy tiếp công dân của Đại học Thái Nguyên. Quyết định số 285/2015/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường ĐHKT&QTKD về việc Ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và kết quả cụ thể như sau:                              

1.1. Kết quả tiếp công dân

            - Cán bộ tiếp công dân:

+ Tiếp thường xuyên tại Phòng Thanh tra - Pháp chế phụ trách

+ Số vụ việc thống kê qua công tác tiếp công dân: 0 vụ việc (vụ việc cũ: 0; vụ việc mới: 0);

+ Số đoàn đông người: 0 đoàn, 0 người.

-         Lãnh đạo tiếp công dân:

+ Tiếp định kỳ theo lịch công tác hàng tuần

+ đột xuất: 0 lượt, 0 người;

+ Số vụ việc thống kê qua công tác tiếp công dân: 0 vụ việc.

+ Số đoàn đông người: 0 đoàn, 0 người.

1.2. Nội dung tiếp công dân

- Tranh chấp: 0 vụ việc.

- Khiếu nại: Lĩnh vực hành chính: 0 vụ việc; Lĩnh vực tư pháp: 0 vụ việc; Lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội khác: 0 vụ việc.

- Tố cáo: Lĩnh vực hành chính: 0 vụ việc; Lĩnh vực tư pháp: 0  vụ việc; Tham nhũng: 0  vụ việc.

- Phản ánh, kiến nghị: 0 vụ việc.

1.3. Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân

            - Số vụ việc chưa được giải quyết: 0 vụ việc;

            - Số vụ việc đã giải quyết: 0 vụ việc.

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

2.1. Việc thực hiện các quy định về tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo

            Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Luật số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 về luật tiếp công dân, cụ thể: Nhà trường đã bố trí phòng làm việc để tiếp công dân, bố trí, phân công lịch tiếp công dân hàng tuần cho Ban Giám hiệu Nhà trường và công bố lịch tiếp công dân trên website Nhà trường. Nhà trường đã chỉ đạo, đôn đốc đơn vị chức năng thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

2.2. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo

Năm học 2015 - 2016, Nhà trường không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào.

3. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo mới được ban hành: 0 văn bản.

Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được sửa đổi, bổ sung: 0 văn bản.

Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo được tổ chức: 01 lớp; tổng số người tham gia: 07 người.

II. ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Đánh giá

a) Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo.

* Nguyên nhân khách quan:

- Cơ chế, chính sách, pháp luật để giải quyết khiếu nại thiếu thống nhất, chưa phù hợp với thực tế về thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết, cơ chế giải quyết khiếu nại chưa phân định rõ việc tổ chức, thực hiện chức năng quản lý hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính.

- Nhiều vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật nhưngvẫn được các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại khi người dân gửi đơn khiếu nại tiếp, nhiều cơ quan không có thẩm quyền giải quyết cũng nhận đơn rồi chuyển đơn nên người khiếu nại gửi đơn nhiều nơi, dẫn đến việc khiếu nại không có điểm dừng.

* Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung, về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân nói riêng chưa được thực hiện một cách tích cực, thường xuyên liên tục, chưa đạt được kết quả cao.

- Nhận thức của của người dân về chính sách, pháp luật về đất đai và pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế, một số trường hợp người dân mặc dù hiểu rỏ các quy định của pháp luật, song cố tình không chấp hành quyết định đã giải quyết đúng pháp luật.

- Công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa được thống nhất, việc thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương dẫn đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thiếu nhất quán cũng dẫn đến việc giải quyết thiếu thống nhất và kéo dài.

- Nhân sự phục vụ cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại nhiều đơn vị còn thiếu, chưa đáp ứng được khối lượng công việc cần phải thực hiện, thêm vào đó do áp lực công việc ngày càng cao nên dễ dẫn đến 

b) Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

a) Những mặt làm được:

- Năm học 2015 -2016, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban thanh tra Đại học Thái Nguyên liên quan đến công tác thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Nhà trường, sự quan tâm và trực tiếp tiếp công dân đã góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân, đặc biệt là đối với các vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài.

- Công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực, Công tác tập huấn pháp luật được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức, trao đổi nghiệp vụ

Nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác thi hành Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản chỉ đạo điều hành, đặc biệt là trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các ngành, các cấp đã thực hiện đúng quy trình giải quyết đơn thư; kết hợp thường xuyên với tuyên truyền, tập huấn nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường;

- Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các đơn vị trong  nhà trường trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật khiếu nại, luật tố cáo được quan tâm, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót góp phần tăng cường hiệu lực quản lý của trường Đại học.

b)  Những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và kinh nghiệm rút ra qua tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn có những diễn biến phức tạp, nhất là các khiếu nại về hành chính.

- Công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo tuy đạt được những kết quả bước đầu khả quan nhưng chủ yếu vẫn nặng về hình thức tuyên truyền miệng thông qua báo cáo viên nên chưa thật sự thu hút, hấp dẫn các cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường tham gia.

cĐánh giá vai trò của cơ quan thanh tra trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nội dung khác có liên quan:

Phòng Thanh tra - Pháp chế với vai trò tham mưu giúp cho Hiệu trưởng trong công tác Quản lý nhà trường về giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ hết sức phức tạp và quan trọng luôn được Hiệu trưởng quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

2. Dự báo

Tình tình khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm học 2016 -2017 có chiều hướng diễn biến phức tạp.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ (HOẶC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM) CỦA CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG NĂM HỌC 2016 - 2017

Lãnh đạo, BGH Nhà trường tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo để có kế hoạch giải quyết kịp thời  ngay tại đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại và tái đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết. Đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng đơn giải quyết tồn đọng kéo dài, quá hạn và vượt cấp;

Cần tăng cường công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, văn bản pháp luật, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực đào tạo, quản lý học sinh – sinh viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm lãnh đạo tập trung, thống nhất, phát huy được tính chủ động sáng tạo của đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức trong Nhà trường. Tăng cường vai trò hòa giải trong công tác giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, hạn chế thấp nhất số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu phát hiện có sơ hở, bất cập);

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có vướng mắc);

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

-Ban Thanh tra - ĐHTN (để b/c);

-Lưu: VT, TTPC.

(Đã ký)

 

GS. TS Đặng Văn Minh