Cụ thể hoá hướng dẫn thể thức trình bày văn bản hành chính
24/02/2017 | 4115 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 668 /ĐHKT&QTKD-TH
V/v cụ thể hoá hướng dẫn thể thức trình bày             Thái Nguyên, ngày 20 tháng 8 năm 2012

       văn bản hành chính    

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị
    
Căn cứ vào thông tư số: 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
Căn cứ Quyết định số: 161/QĐ-ĐHTN ngày 24/02/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ của Đại học Thái Nguyên;
Mặc dù, thông tư số 01 của Bộ Nội vụ cũng như quy định của Đại học Thái Nguyên về công tác văn thư, lưu trữ đã được chuyển gửi đến từng đơn vị phòng, khoa trong toàn trường. Nhưng trong quá trình soạn thảo văn bản để ban hành, hiện tượng các văn bản khi trình ký Ban Giám hiệu vẫn còn mắc rất nhiều lỗi sai sót trong thể thức trình bày .
Vì vậy, để hệ thống văn bản của nhà trường khi ban hành được đảm bảo đúng về thể thức trình bày theo quy định và chuẩn về nội dung. 
Hiệu trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị:
– Kiểm soát chặt chẽ về thể thức trình bày văn bản theo đúng thông tư số 01/2011 của Bộ Nội vụ và quy định của Đại học Thái Nguyên đã được bộ phận Hành chính cụ thể hoá trong từng loại văn bản khác nhau (có mẫu thể thức các văn bản kèm theo).
– Kiểm tra, rà soát văn bản thật kỹ cả về thể thức trình bày và nội dung văn bản khi ký nháy để trình Ban Giám hiệu ký duyệt ban hành.
– Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về thể thức trình bày và nội dung văn bản khi soạn thảo để trình ký duyệt ban hành.
– Khi để lại văn bản lưu tại Văn thư cơ quan phải là bản gốc và được đóng dấu đỏ. Vì vậy, khi trình ký yêu cầu các đơn vị in làm 02 bản: 01 bản lưu tại Văn thư cơ quan, 01 bản lưu tại đơn vị soạn thảo. 
– Văn thư cơ quan khi đóng dấu phát hiện ra lỗi sai về thể thức trình bày cũng như nội dung văn bản có quyền không đóng dấu và đề nghị đơn vị phụ trách soạn thảo làm lại và báo cáo Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổng hợp để giải quyết.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc./.  

HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
PGS.TS Trần Chí Thiện