Thông báo v/v tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Tiêu chí thi đua năm học 2017-2018
17/11/2017 | 1830 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số : 1240 / ĐHKT&QTKD-TTPC
V/v tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Tiêu chí thi đua năm học 2017-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 11  năm 2017

Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị

Bộ “Tiêu chí thi đua năm học” được ban hành đã tạo ra hành lang pháp lý, định hướng, hướng dẫn các đơn vị hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương thi đua lao động sáng tạo, rèn đức luyện tài, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến hoàn thành tốt nhiệm vụ của CBVC và công tác khen thưởng trong Nhà trường.

Với mục tiêu xây dựng Bộ “Tiêu chí thi đua năm học” đáp ứng với yêu cầu của công tác thi đua, khen thưởng, có tính ổn định, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, thế mạnh của các đơn vị, CBVC trong toàn Trường, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị góp ý vào Dự thảo Bộ “Tiêu chí thi đua năm học 2017-2018”.

Mọi ý kiến đóng góp đề nghị các đơn vị tổng hợp bằng văn bản và gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Phòng 308 Nhà Hiệu bộ và bản mềm tại địa chỉ xuanthuy@tueba.edu.vn trước ngày 27/11/2017.

Nếu quá thời hạn trên, các đơn vị không có ý kiến thì sẽ được hiểu là nhất trí với bản dự thảo đã gửi.

Nhấn để tải Dự thảo Tiêu chí thi đua năm 2017

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để t/h);
-Website (đăng tải);
- Lưu VT, TĐKT.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Đỗ Anh Tài

 

Nguồn: TTPC