Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Quý 1 năm 2019
26/03/2019 | 5363 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 246/BC-ĐHKT&QTKD-TTPC

Thái Nguyên, ngày 26  tháng 3 năm 2019.

 

BÁO CÁO

V/v công tác phòng, chống tham nhũng Quý 1 năm 2019

 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị.

- Nhà trường đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Phổ biến các văn bản, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng;

- Chỉ đạo các đơn vị trong Trường thực hiện 100% cán bộ, nhân viên của đơn vị được quán triệt và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- 100% cán bộ, nhân viên trong Trường thuộc đối tượng phải kê khai tài sản thực hiện tốt.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

- Công khai, minh bạch trong hoạt động của Chính quyền, công đoàn;

- Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp;

            - Thực hiện tốt các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập;

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng.

Không phát hiện trường hợp nào.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Đánh giá tình hình tham nhũng.

Không có tham nhũng trong đơn vị.

 

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

- Công tác chỉ đạo phòng chống tham nhũng, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các quy định về phòng chống tham nhũng tới các đơn vị trong trường đạt hiệu quả cao.

- Không có tham nhũng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO

- Tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền và phổ biến hoạt động phòng chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Nhà trường;

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tính kỷ luật, kỷ cương, ý thức tự phê bình và phê bình cho toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường;

- Đề xuất giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng./.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Nhà trường đề xuất có các buổi buổi tập huấn, tuyên truyền về công tác PCTN cấp Đại học Thái Nguyên và cấp Bộ về công tác Phòng, chống tham nhũng cho các cán bộ làm công tác thanh tra./.

Nơi nhận:

- ĐHTN (b/cáo);

- Đăng tải website;

- Lưu: VT, TTPC.

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN PCTN

 

(đã ký)

 

 

 

 

PGS. TS. Trần Quang Huy