Giới thiệu Phòng
08/08/2016 | 831 lượt xem

1. Giới thiệu về phòng Thanh tra – Pháp chế

Phòng Thanh tra – Pháp chế được thành lập theo Quyết định số 732/QĐ-ĐHTN ngày 04/06/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh trên cơ sở chia tách Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trực thuộc Trường. Phòng TTKT&ĐBCLGD trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 480/QĐ-TCCB ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Thái nguyên với ba công tác là thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. Về mảng thanh tra, Phòng có chức năng giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành, đề xuất ý kiến, tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc về thanh tra, kiểm tra (sau đây gọi tắt là thanh tra) trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng, nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thực hiện theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch hoạt động mục tiêu, chương trình giáo dục đối với Nhà trường và các cơ sở liên kết đào tạo khác.

Sự ra đời của Phòng Thanh tra – Pháp chế hiện nay dựa trên cơ sở hoạt động của Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo nhằm đảm bảo cho công tác Thanh tra và công tác Pháp chế phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ trong các hoạt động của Nhà trường. Hiện nay, Phòng có tổng số cán bộ viên chức là 06 cán bộ, viên chức: 03 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 03 cán bộ có trình độ cử nhân. Phòng Thanh tra – Pháp chế là một trong những đơn vị phòng chức năng có lực lượng cán bộ chuyên viên được đào tạo cơ bản, mạnh về chuyên môn nghiệp vụ. Phòng Thanh tra – Pháp chế có 02 bộ phận chuyên môn: Bộ phận thanh tra và bộ phận pháp chế.

Chức năng của Phòng Thanh tra – Pháp chế: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện quyền thanh tra nội bộ về giáo dục và đào tạo trong phạm vi Nhà trường nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra thuộc phạm vi quản lý của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh theo qui định của pháp luật về thanh tra. Công tác pháp chế trong Trường Đại học Kinh tế và QTKD là bộ phận chuyên môn có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lí liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Kinh tế và QTKD; bảo đảm cho Nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

2. Định hướng phát triển Phòng Thanh tra - Pháp chế trong giai đoạn 2015 - 2016 và những năm tiếp theo

Là bộ phận thuộc phòng nghiệp vụ, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế của nhà trường như các trường trường đại học khác, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra - Pháp chế, định hướng phát triển của Phòng trong năm tới như sau:

- Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác thanh tra – pháp chế theo quy định của nhà trường, Bộ Giáo dục & Đào tạo; hàng năm tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra của nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện; các trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất, Hiệu trưởng sẽ có chỉ đạo riêng.

- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng, kiện toàn công tác kiểm tra giám sát thực hiện quy trình công việc, nội quy, quy chế; mục đích đảm bảo hợp lý và hiệu quả trong công tác.

2.1 Biện pháp và lộ trình thực hiện

2.1.1 Công tác thanh tra:

- Thông qua hoạt động thanh tra – pháp chế, tham mưu đề xuất, kiến nghị với nhà trường: sửa đổi, bổ sung nội dung cho quy chế, quy định cho hoàn thiện các quy định về quản lý trong trường.

- Hàng năm lập và xây dựng kế hoạch về công tác thanh tra trình hiệu trưởng duyệt để thực hiện, hoạt động công tác thanh tra phải tuân thủ theo pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; qua công tác thanh tra khẳng định những ưu điểm, việc làm đúng để phát huy, ngăn ngừa và phát hiện để xử lý kịp thời những khuyết điểm sai phạm.`

- Báo cáo trình Hiệu trưởng quyết định tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường, pháp luật của Nhà nước; theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Hàng tháng, phòng tổ chức trao đổi thảo luận các chuyên đề về nghiệp công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, tố cáo,  khiếu nại;  mục đích nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ khi giải quyết xử lý các vụ việc. 

2.1.2 Công tác pháp chế:

- Lập kế hoạch phổ biến kiến thức về pháp luật liên quan đến công tác giáo dục, Luật giáo dục, Pháp lệnh cán bộ công chức, phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ... trình Hiệu trưởng duyệt cho CBCVV và học sinh – sinh viên.

- Trước khi ký, Hiệu trưởng (hoặc phó Hiệu trưởng được uỷ quyền) yêu cầu phòng Thanh tra - Pháp chế thẩm tra về mặt pháp lý các hợp đồng; thẩm tra về mặt pháp lý các tài liệu, quyết định, công văn của nhà trường trước khi ban hành;

- Tham gia và phối kết hợp các đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung: quy chế, quy định của trường.

Hàng năm, phòng Thanh tra - Pháp chế trình Hiệu trưởng duyệt cử cán bộ của phòng tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn, dài hạn về công tác thanh tra, pháp chế; phối kết hợp với Ban thanh tra đào tạo của nhà trường, thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra đảng làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phát động phòng trào và vận động viên chức và học sinh – sinh viên sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Nguyễn Việt Cường