Danh sách cán bộ Phòng Thanh tra - Pháp chế
20/02/2017 | 916 lượt xem

TRƯỞNG PHÒNG: Th.S. Trần Nguyên Bình

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: Th.S. Nguyễn Quang Huy

STT

Họ và tên

(Kèm theo học hàm, học vị)

Chức vụ

Điện thoại

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Th.S. Trần Nguyên Bình

Trưởng phòng

02803.700.985

Quản lý chung

GV. Kiêm nhiệm

2

Th.S. Nguyễn Quang Huy

Phó Trưởng phòng

02803.700.985

Công tác Pháp chế

GV. Kiêm nhiệm

3

CN. Nguyễn Thị Thu Yến

Chuyên viên

02803.900.661

Công tác Thanh tra

 

4

CN. Nguyễn Việt Cường

Chuyên viên

02803.900.661

Công tác Thanh tra

 

5

Th.S Bùi Thị Mai

Chuyên viên

02803.900.661

Công tác Thanh tra

 

6

CN. Trần Quyết Thắng

Chuyên viên

02803.900.661

Công tác Thanh tra

 

7

Đỗ Viết Duy Chuyên viên 02803.700.985 Công tác Thanh tra - Pháp chế