Danh sách cán bộ Phòng Thanh tra - Pháp chế
20/02/2017 | 5146 lượt xem

 

 

 

STT

Họ và tên

(Kèm theo học hàm, học vị)

Chức vụ

Điện thoại

Nhiệm vụ

1

TS Nguyễn Tiến Lâm

Trưởng Phòng

02083.700.985

Quản lý chung

2

ThS Phạm Xuân Thủy

Phó trưởng Phòng

02083.900.661

Thi đua khen thưởng

3

ThS Nguyễn Thị Thu Yến

Chuyên viên

 

Công tác Thanh tra

4

CN Nguyễn Việt Cường

Chuyên viên

 

Công tác Thanh tra – Thi đua khen thưởng

5

ThS Bùi Thị Mai

Chuyên viên

 

Công tác Thanh tra – Pháp chế

6

ThS Trần Quyết Thắng

Chuyên viên

 

Công tác Thanh tra

7

CN Đỗ Viết Duy

Chuyên viên

 

Công tác Thanh tra – Pháp chế