Quyết định vv phê duyệt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng năm học 2015 - 2016
11/08/2016 | 6195 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:838/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 16 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng năm học 2015 -2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Quyết  định số 136/2004/QĐ-TTg  ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế & QTKD thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục Đại học, Trường Trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Quyết định 660/2015/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 20 tháng 07 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ của Trường Đại học Kinh tế & QTKD;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-TTKT ngày 14/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và QTKD về việc ban hành hướng dẫn công tác thanh tra;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Phòng Thanh tra – Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng năm học 2015 – 2016 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (kế hoạch kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Phòng Thanh tra – Pháp chế xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện kế hoạch này theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

            Điều 3. Trưởng phòng Phòng Hành chính – Tổ chức, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng phòng Phòng Thanh tra – Pháp chế, Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Hiệu trưởng (để chỉ đạo);
– Như điều 3 (t/hiện);
– Lưu: VT, TTPC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Đặng Văn Minh

 

Nguồn: TUEBA