Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tổng thể năm học 2017 - 2018
10/11/2017 | 546 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

 

Số: 1121/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Thái Nguyên, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra tổng thể năm học 2017 - 2018

                                                                               

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 732/2014/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập phòng Thanh tra-Pháp chế trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;

Căn cứ Quyết định số 660/2015/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 20 tháng 07 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ của trường Đại học Kinh tế & QTKD;

Căn cứ Quyết định số 776/2017/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2017-2018.

          Xét đề nghị của ông Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thanh tra – Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm tra tổng thể các hoạt động của giảng viên, cán bộ, công nhân viên chức tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh năm học 2017 – 2018 bao gồm: Giờ lên lớp, giờ làm việc; Dự giờ giảng, sinh hoạt lớp, kiểm tra - thi giữa học phần và kết thúc học phần; Công tác giám sát phòng chấm thi của tất cả các lớp đại học hệ chính quy, liên thông, văn bằng 2.

Thời gian kiểm tra: Học kỳ I, học kỳ II năm học 2017-2018.

 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các ông, bà có tên sau đây:

1

Ông Nguyễn Tiến Lâm

- Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng TTPC

- Trưởng đoàn

2

Ông Phạm Xuân Thủy

- Phó Trưởng phòng TTPC

- Phó Trưởng đoàn

3

Ông Nguyễn Việt Cường

- Chuyên viên phòng TTPC

- Ủy viên

4

Ông Đỗ Viết Duy

- Chuyên viên phòng TTPC

- Ủy viên

5

Bà Nguyễn Thị Thu Yến

- Chuyên viên phòng TTPC

- Ủy viên

6

Bà Bùi Thị Mai

- Chuyên viên phòng TTPC

- Ủy viên

7

Ông Trần Quyết Thắng

- Chuyên viên phòng TTPC

- Ủy viên, thư ký

          

            Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra các nội dung theo kế hoạch và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng Nhà trường.

             Đoàn kiểm tra tự giải thể khi kết thúc năm học 2017-2018.

Điều 4. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các Ông, Bà có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thực hiện và thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Như điều 4 (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, TTPC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(ĐÃ KÝ)

 

 

PGS.TS. Đỗ Anh Tài

 

 

 

Nguồn: TTPC