Kế hoạch thanh tra học kỳ II năm học 2017 - 2018
06/08/2018 | 2742 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

 

Số: …../KH-ĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày…tháng…năm 2017

 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Mục đích, ý nghĩa:

Hoạt động thanh tra, kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018 bao gồm các hoạt động: Giờ lên lớp của giảng viên; giờ làm việc của cán bộ khối phòng ban; dự giờ giảng của các bộ môn; giờ sinh hoạt lớp; công tác tổ chức kiểm tra, thi giữa học phần, thi kết thúc học phần các lớp đại học hệ chính quy, liên thông, văn bằng 2, VLVH.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra của Nhà trường nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động giáo dục và đào tạo; giúp cho các hoạt động của Nhà trường đi vào nề nếp, giúp cho mỗi cá nhân có tinh thần trách nhiệm khi thực hiện các công việc được giao.

 2. Đối tượng thanh tra, kiểm tra: Cán bộ, giảng viên và sinh viên các lớp đại học hệ chính quy, liên thông, văn bằng hai, VLVH tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

3. Các văn bản hướng dẫn chung:

Thông tư 08/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đai học thành viên;

Thông tư 51/TT- BGD&ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Quyết định số 17/QĐ-VBHN- BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Thông tư 23/2016/TT- BGD&ĐT ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;

Quyết định số 1544/2014/QĐ-ĐHTN ngày 9 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của Đại học Thái Nguyên;

Quyết định số 2424/2015/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Quyết định số 408/2013/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên;

Công văn số 527/ĐHTN-ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên;

Quyết định số 660/2015/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

Quyết định số 172/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 04 tháng 03 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc điều chỉnh nội dung trong Quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

Quyết định số 776/2017/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2017-2018;

Quyết định 1121/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018.

  1. Các văn bản hướng dẫn và quy định đối với hệ đào tạo đại học chính quy.

Quyết định số 42/QĐ- BGD&ĐT ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Quyết định số 2309/QĐ-ĐHTN ngày 9 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên;

Quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Giám Đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Quyết định số 254/2012/QĐ-TTKT ngày 29 tháng 03 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành quy định về kiểm tra-thi và quản lý kết quả học tập của sinh viên đại học hệ đào tạo chính quy;

Quyết định số 1080/2013/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT  ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy định về xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính;

Quyết định 1385/2016/QĐ - ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 881/2016/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV  ngày 6 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy định về khung xử lý kỷ luật sinh viên hệ đào tạo chính quy;

  1. Các văn bản quy định đối với hệ đào tạo đại học hệ VLVH, văn bằng 2, liên thông.

Thông tư 06/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;

Thông tư 18/TT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy định về liên thông trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2;

Quyết định số 156/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 6 tháng 3 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh về việc ban hành Quy định về khung xử lý, kỷ luật học viên hệ vừa làm vừa học;

Quyết định số 1101/2009/QĐ-ĐHTN-ĐT ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên quy định về đào tạo các hệ: Đào tạo theo địa chỉ sử dụng, vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2.

4. Thời gian thực hiện: Học kỳ II năm học 2017-2018 từ tháng 01/2018 đến tháng 06 năm 2018.

5. Nội dung thanh tra, kiểm tra

5.1. Thanh tra, kiểm tra các lớp hệ đại học chính quy.

Công tác giờ lên lớp của giảng viên: Tình hình thực hiện thời gian ra vào lớp, việc tổ chức giảng dạy theo kế hoạch, việc ghi phiếu học tập, giảng dạy của giảng viên.

Công tác tổ chức dự giờ giảng của các bộ môn: Kiểm tra việc thực hiện giờ giảng theo kế hoạch các bộ môn đăng ký, thành phần tham gia dự giờ theo quy định.

Công tác tổ chức sinh hoạt lớp: Kiểm tra việc thực hiện giờ sinh hoạt lớp theo kế hoạch, giờ ra vào lớp.

Công tác tổ chức thi giữa học phần và kết thúc học phần: Kiểm tra việc thực hiện quy chế thi của cán bộ coi thi và sinh viên.

Kiểm tra tình hình đeo thẻ của giảng viên và sinh viên.

Giám sát phòng chấm thi: Giám sát công tác chấm thi của các bộ môn theo kế hoạch của Phòng Khảo thí & ĐBCLGD và việc thực hiện nội quy phòng chấm của giảng viên.

5.2. Thanh tra, kiểm tra các lớp hệ đào tạo đại học VLVH, văn bằng 2, liên thông.

Tình hình thực hiện thời gian ra vào lớp, việc tổ chức giảng dạy theo kế hoạch.

Công tác tổ chức thi kết thúc học phần: Việc thực hiện quy chế thi của cán bộ coi thi và sinh viên.

Kiểm tra tình hình đeo thẻ của giảng viên và sinh viên.

          5.3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giờ làm việc của cán bộ khối phòng ban

Kiểm tra việc thực hiện quy định về thời gian làm việc và đeo thẻ cán bộ.

6. Phân công thực hiện

6.1. Thanh tra, kiểm tra các lớp hệ đại học chính quy.

STT

Họ và tên

Tổ thực hiện

Nội dung thanh tra, kiểm tra

Chức vụ

Chức danh

1

Ông Nguyễn Tiến Lâm

Tổ 01

Công tác tổ chức thi giữa học phần, kết thúc học phần, giờ lên lớp và dự giờ giảng

Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng TTPC

Tổ trưởng

   2

Bà Nguyễn Thị Thu Yến

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên

   3

Bà Bùi Thị Mai

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên - Thư ký

1

Ông Phạm Xuân Thủy

Tổ 02

Công tác tổ chức thi giữa học phần, kết thúc học phần và công tác tổ chức sinh hoạt lớp

Phó trưởng Phòng TTPC

Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Việt Cường

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên

3

Ông Đỗ Viết Duy

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên

4

Ông Trần Quyết Thắng

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên - Thư ký

 

  1.  Thanh tra các lớp hệ đào tạo VLVH, văn bằng 2, liên thông.

STT

Họ và tên

Nội dung thanh tra, kiểm tra

Chức vụ

Chức danh

 1

Ông Nguyễn Tiến Lâm

Công tác tổ chức thi kết thúc học phần.

Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng TTPC

Tổ trưởng

   2

Ông Phạm Xuân Thủy

Phó Trưởng phòng Phòng TTPC

Ủy viên

   3

Bà Bùi Thị Mai

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên

   4

Ông Trần Quyết Thắng

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên

   5

Ông Nguyễn Việt Cường

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên

   6

Ông Đỗ Viết Duy

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên

   7

Bà Nguyễn Thị Thu Yến

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên - Thư ký

  1. Thanh tra, kiểm tra giờ làm việc khối phòng ban

STT

Họ và tên

Nội dung thanh tra, kiểm tra

Chức vụ

Chức danh

 1

Ông Phạm Xuân Thủy

Giờ làm việc khối phòng ban

Phó Trưởng phòng Phòng TTPC

Tổ trưởng

   2

Ông Trần Quyết Thắng

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên

 

Bà Nguyễn Thị Thu Yến

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên

 

Bà Bùi Thị Mai

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên

   3

Ông Đỗ Viết Duy

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên

   4

Ông Nguyễn Việt Cường

Chuyên viên Phòng TTPC

Ủy viên - Thư ký

 

  1. Tổ chức thực hiện.

Các đơn vị và cá nhân có liên quan phối hợp Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Đoàn.

Các tổ viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng; hàng Quý thư ký của các tổ tổng hợp báo cáo gửi thư ký Đoàn làm báo cáo Quý trình trưởng Đoàn phê duyệt làm căn cứ cho việc xét lương nội bộ của cán bộ, viên chức và người lao động trong Nhà trường.

Nơi nhận:

  • Ban Giám Hiệu (để b/c);
  • Các thành viên Đoàn;
  • Lưu: ĐKT, TTPC.

TRƯỞNG ĐOÀN

 

 

TS. Nguyễn Tiến Lâm