KẾ HOẠCH V/v tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018
18/10/2018 | 1881 lượt xem

    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QTKD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1116/KH-ĐHKT&QTKD-TTPC

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

 Việt Nam” năm 2018

Thực hiện Công văn số 2032/ĐHTN-PCTĐ ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc hướng dẫn triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật năm 2018”;

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh xây dựng nội dung Kế hoạch triển khai hiện “Ngày Pháp luật năm 2018” như sau:

1. Mục đích

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động và người học về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hàng năm). Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học trong ngành giáo dục.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức. Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, viên chức, người lao động và người học; gắn liền với công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

3. Chủ đề

Thực hiện theo chủ đề do Bộ Tư pháp hướng dẫn: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”

4. Khẩu hiệu

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế, Nhà trường chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật như:

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”;

- “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;

- “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”;

- “Cán bộ, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật”;

- “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

5. Nội dung trọng tâm

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào một số nội dung sau:

  1. Cập nhật thường xuyên các dự thảo mới của Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học để có thể đóng góp ý kiến kịp thời.
  2. Rà soát các văn bản quản lý nội bộ của đơn vị nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tế, không đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để kịp thời đề nghị ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế;
  3. Tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục, các văn bản và các quy định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên ban hành; Tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực hiện các biện pháp phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của Nhà trường, cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
  4. Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của cán bộ, viên chức, người lao động và người học của đơn vị.

 (Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn; trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn).

6. Hình thức

a) Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của đơn vị; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật; tổ chức  chương trình/kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát triển, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ viên chức, người lao động; ngày tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí; Ngày Pháp luật định kỳ hằng tháng; Tiết học pháp luật…

b) Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; nhân rộng mô hình ngày hội pháp luật; tư vấn pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động trực quan thông qua áp phíc, pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn tại đơn vị; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp; tư vấn pháp luật; lồng ghép qua sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có sự tham gia rộng rãi của người học để tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm kỷ luật học đường, vi phạm pháp luật.

c) Tổng kết, đánh giá phong trào thi đua hưởng ứng 05 năm triển khai Ngày Pháp luật; tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên trong nhà trường tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật.

7. Thời gian thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018; cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018.

8. Tổ chức thực hiện

a) Trách nhiệm của Nhà trường

- Hiệu trưởng giao cho Phòng Thanh tra – Pháp chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 tại Trường.

b) Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Nhà trường

Trên cơ sở nội dung quy định trên, các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để thực hiện các công việc sau:

a) Phòng Thanh tra – Pháp chế có nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 của Trường với những hình thức phù hợp và gửi Kế hoạch về Đại học Thái Nguyên (qua Ban Pháp chế và Thi đua) trước ngày 16/10/2018 để Ban Pháp chế và Thi đua có cơ sở phối hợp, kiểm tra, theo dõi trong quá trình thực hiện;

b) Các đơn vị trong toàn trường phối hợp tổ chức, thực hiện kế hoạch theo đúng hình thức, nội dung kế hoạch của Nhà trường.

c) Phòng Thanh tra – Pháp chế tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban Pháp chế Thi đua – Đại học Thái Nguyên trước ngày 05/12/2018.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Phòng Thanh tra – Pháp chế của Nhà trường để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Pháp chế và TĐKT (ĐHTN) (để b/c);

- Đăng tải website;

- Lưu: VT, TTPC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS.TS. Trần Quang Huy