Góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị chức năng trực thuộc Trường
27/11/2017 | 1699 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

V/v Góp ý Dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Phòng Hành chính -Tổ chức

 

 

Thực hiện việc góp ý cho bản dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Phòng Thanh tra - Pháp chế có một số góp ý như sau:

1.      Về thể thức, kỹ thuật trình bày

- Cỡ chữ phải theo chuẩn đồng bộ toàn văn bản theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV;

- Các dòng của văn bản chưa được căn chỉnh chuẩn, các dòng cần căn chỉnh lại cho chuẩn như: phần Nơi nhận: cần căn chỉnh sát với lề trái;

- Tên Chương III ghi nhầm thành Chương II.

2. Nội dung văn bản

Nội dung góp ý thuộc Chương II, Điều 9, Khoản 1, và Khoản 2:

1.      Chức năng: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; pháp chế; thi đua khen thưởng; thực hiện quy chế dân chủ của Nhà trường.

2.      Nhiệm vụ, quyền hạn

a)     Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, thường xuyên, đột xuất khi được Hiệu trưởng phê duyệt; theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra theo định kỳ và báo cáo Hiệu trưởng;

b)     Giúp Hiệu trưởng chủ trì việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, xác minh vụ việc theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi, trách nhiệm quản lý và thẩm quyền của Hiệu trưởng; việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản; hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường;

c) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế, nhiệm vụ được giao đối với đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;

d) Thường trực công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Hiệu trưởng Nhà trường và quy định của pháp luật;

e) Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

f) Tổ chức hậu kiểm các văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến cán bộ, giảng viên và người học của Nhà trường;

g) Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan về công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh, kết luận, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Nhà trường; Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Nhà trường liên quan đến công tác kiểm tra Đảng ủy; Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức theo dõi việc chấp hành nội quy làm việc và kỷ luật lao động của cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường; Thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Ban thanh tra Đại học Thái Nguyên;

h) Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; đề xuất kế hoạch tuyển dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra;

i) Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên (ĐHTN, Bộ GD&ĐT);

k) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được thanh tra cấp trên ủy quyền;

l) Chủ trì, phối hợp, tư vấn cho Hội đồng Trường, các bộ phận chức năng của Nhà trường về vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, của viên chức, lao động hợp đồng và người học tại Nhà trường; bảo đảm cho Nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế;

m)  Xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản quản lý nội bộ và cơ sở dữ liệu về công tác pháp chế; xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác pháp chế (năm, quý, tháng); tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của Nhà trường cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học của Nhà trường;

 n) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chức năng của Nhà trường trong việc kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của Nhà trường, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên; tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị bãi bỏ các văn bản quản lý khi phát hiện có sự bất cập hoặc không phù hợp; tham gia ý kiến, thẩm định về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản do các bộ phận chức năng trực thuộc Trường ĐHKT&QTKD soạn thảo gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

o) Đầu mối triển khai các công việc liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Trường;

ô) Là đơn vị đầu mối giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của Trường; xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Trường; tổ chức phát động, triển khai thực hiện và báo cáo sơ kết, tổng kết các chương trình thi đua;

ơ) Tham mưu tổ chức và thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, xét duyệt các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền quản lý;

p) Lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên; lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu;

q) Đầu mối triển khai công tác phân loại cán bộ, viên chức và người lao động để hưởng thu nhập tăng thêm ngoài lương;

r) Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân sự, cơ sở vật chất được giao;

s) Chủ trì, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực được phân công; Đề xuất, hướng dẫn thực hiện việc cấp, đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc; xác nhận các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, các danh hiệu khác được quy định trong Luật Thi đua – Khen thưởng; việc thu hồi hiện vật khen thưởng sai chính sách chế độ theo quy định của pháp luật;

t) Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh tra, pháp chế, thi đua – khen thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

u) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Trên đây là ý kiến đóng góp của Phòng Thanh tra - Pháp chế cho bản dự thảo “Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh” góp phần cho bản Quy định được hoàn thiện và đầy đủ hơn.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-     Như kính gửi;

-    Lưu: TTPC.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Tiến Lâm

 

 

Nguồn: TTPC