Công văn về việc rà soát hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ
08/11/2017 | 2299 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QTKD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 1194/ĐHKT&QTKD -TTPC

V/v rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ tại trường ĐHKT&QTKD

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Căn cứ Công văn số 1841/ĐHTN-PCTĐ ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam;

Thực hiện Kế hoạch số 1150/KH-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017;

Trong thời gian qua, việc soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội bộ theo thẩm quyền của Nhà trường còn một số hạn chế như: việc viện dẫn các căn cứ ban hành chưa thống nhất về nội dung, trật tự, trình bày. Tình trạng “lạm dụng” các căn cứ viện dẫn, soạn thảo chưa đúng quy định hoặc còn thiếu các căn cứ pháp lý,… Với mục đích rà soát, hệ thống hóa văn bản, đồng thời phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tế, không đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Kịp thời ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế theo thẩm quyền, bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quản lý nội bộ và phù hợp với thực tiễn. Nhà trường yêu cầu các đơn vị chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1.   Thu thập các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác chuyên môn của đơn vị và văn bản quản lý nội bộ hiện đang áp dụng.

2.   Lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và văn bản quản lý nội bộ của đơn vị hiện đang áp dụng theo trình tự sắp xếp: văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Giáo dục và Đào tạo, văn bản quản lý nội bộ của Đại học Thái Nguyên, văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

3.   Thời gian triển khai và hoàn thành: từ ngày 08/11/2017 đến hết ngày 18/11/2017.

Phòng thanh tra – Pháp chế là đơn vị đầu mối thu thập và cập nhật toàn  bộ văn bản trình Hiệu trưởng ký duyệt và gửi báo cáo lên Đại học Thái Nguyên. Các đơn vị gửi tài liệu, danh mục  các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và văn bản quản lý nội bộ của đơn vị cho Phòng Thanh tra – Pháp chế trước 16h 00 phút ngày 18/11/2017 (kèm file điện tử đến địa chỉ: thanhtraphapche@tueba.edu.vn) để tổng hợp. Nhà trường đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

-Ban Giám hiệu (để b/c);

(Đã ký)

-Như kính gửi;

 

-Lưu VT, TTPC.

TS. Trần Quang Huy

 

 

Nguồn: TTPC