Chương trình về công tác pháp chế năm học 2015 - 2016
11/08/2016 | 4435 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 806/CTr-ĐHKT&QTKD-TTPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 13  thán 10  năm 2015.

CHƯƠNG TRÌNH
Về công tác pháp chế năm học 2015 – 2016

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 1640/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên vê Công tác Pháp chế ở Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 732/QĐ–ĐHTN ngày 04/6/2014 của Giám đốc ĐHTN về việc thành lập Phòng Thanh tra – Pháp chế trực thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

Căn cứ Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2015-2016 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác pháp chế trong năm học 2015 – 2016 của Trường như sau:

I) Mục đích, yêu cầu

  1. Mục đích

Ban hành, triển khai các văn bản quản lý nội bộ của Nhà trường liên quan đến tổ chức, hoạt động; bảo đảm cho Nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế giáo dục;

Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Nhà trường; tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiểm tra các văn bản hành chính được ban hành trong Nhà trường đúng quy định pháp luật;

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Nhà trường.

  1. Yêu cầu

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, của các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học.

II) Nội dung công việc

(Phụ lục Kế hoạch đính kèm)

III. Tổ chức thực hiện

Phòng Thanh tra – Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng phương án triển khai kế hoạch chi tiết, phù hợp và nội dung cụ thể cho từng chương trình, lĩnh vực công tác, trình Hiệu trưởng phê duyệt, triển khai và báo cáo kết quả sau khi kết thúc công việc.

Các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế, hỗ trợ tạo điều kiện để hoạt động pháp chế của Nhà trường đảm bảo đúng kế hoạch, có hiệu quả, thực hiện đúng quy định hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên./.

Nơi nhận:

 

-Ban PCTĐ-ĐHTN;

-Các đơn vị trong Trường;

-Lưu VT, TTPC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS.TS. Đặng Văn Minh