Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019
20/06/2019 | 3732 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 601/BC-ĐHKT&QTKD-TTPC                                                             Thái Nguyên, ngày 20 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019

 

 
 

 

 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Công tác tiếp công dân

a) Kết quả tiếp công dân:

- Cán bộ tiếp công dân:

+ Tiếp thường xuyên: 0 lượt, 0 người;

+ Số vụ việc thống kê qua công tác tiếp công dân: 0 vụ việc (vụ việc cũ: 0; vụ việc mới: 0);

+ Số đoàn đông người: 0 đoàn, 0 người (Nội dung vụ việc của từng đoàn:…).

- Lãnh đạo tiếp công dân:

+ Tiếp định kỳ và đột xuất: 0 lượt, 0 người;

+ Số vụ việc thống kê qua công tác tiếp công dân: 0 vụ việc (vụ việc cũ: 0; vụ việc mới: 0);

+ Số đoàn đông người: 0 đoàn, 0 người.

b) Nội dung tiếp công dân:

- Tranh chấp: 0 vụ việc.

- Khiếu nại: Lĩnh vực hành chính: 0 vụ việc; Lĩnh vực tư pháp: 0 vụ việc; Lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội khác: 0 vụ việc.

- Tố cáo: Lĩnh vực hành chính: 0 vụ việc; Lĩnh vực tư pháp: 0  vụ việc; Tham nhũng: 0  vụ việc.

- Phản ánh, kiến nghị: 0 vụ việc.

c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân:

- Số vụ việc chưa được giải quyết: 0 vụ việc;

- Số vụ việc đã giải quyết: 0 vụ việc.

 2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư

a) Tiếp nhận:

- Tổng số đơn tiếp nhận: 0 đơn, gồm:

+ Số đơn tiếp nhận trong kỳ: 0 đơn.

+ Đơn kỳ trước chuyển sang: 0 đơn.

b) Phân loại đơn:

- Theo nội dung:

+ Tranh chấp: 0 đơn.

+ Khiếu nại: 0 đơn.

+ Tố cáo: 0 đơn.

+ Kiến nghị, phản ánh: 0 đơn.

- Theo thẩm quyền giải quyết:

+ Đơn thuộc thẩm quyền: 0 đơn.

+ Đơn không thuộc thẩm quyền: 0 đơn.

- Theo trình tự giải quyết:

+ Chưa được giải quyết: 0 đơn.

+ Đã được giải quyết lần đầu: 0 đơn.

+ Đã được giải quyết nhiều lần: 0 đơn.

c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được:

+ Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền: 0 đơn.

+ Số đơn trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền: 0 đơn.

+ Số đơn thuộc thẩm quyền: 0 đơn (Khiếu nại: 0 đơn; Tố cáo: 0 đơn).

+ Số đơn lưu do đơn trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh: 0 đơn.

3. Kết quả giải quyết đơn thư

a) Giải quyết tranh chấp:

- Tổng số: 0 đơn, trong đó:

+ Nhận trong kỳ: 0 đơn;

+ Đơn kỳ trước chuyển sang: 0 đơn.

- Số vụ việc đã giải quyết: 0 vụ việc.

b) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền:

- Tổng số: 0 đơn, trong đó:

+ Nhận trong kỳ: 0 đơn;

+ Đơn kỳ trước chuyển sang: 0 đơn.

- Số vụ việc đã giải quyết: 0 vụ việc.

 Kết quả giải quyết:

+ Khiếu nại đúng: 0 vụ việc, khiếu nại sai: 0 vụ việc, khiếu nại đúng một phần: 0 vụ việc.

+ Chấp hành thời hạn giải quyết theo quy định: Đúng hạn: 0 vụ việc, quá hạn: 0 vụ việc.

c) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền:

- Tổng số: 0 đơn, trong đó:

+ Nhận trong kỳ: 0 đơn;

+ Đơn kỳ trước chuyển sang: 0 đơn.

- Số vụ việc đã giải quyết: 0 vụ việc.

- Kết quả giải quyết:

+ Tố cáo đúng: 0 vụ việc, tố cáo sai: 0 vụ việc, tố cáo đúng một phần: 0 vụ việc.

+ Chấp hành thời hạn giải quyết theo quy định: Đúng hạn: 0 vụ việc, quá hạn: 0 vụ việc.

d) Giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị:

- Tổng số: 0 đơn, trong đó:

+ Nhận trong kỳ: 0 đơn;

+ Đơn kỳ trước chuyển sang: 0 đơn.

- Số vụ việc đã giải quyết: 0 vụ việc.

4. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

- Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo mới được ban hành: 0 văn bản.

- Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được sửa đổi, bổ sung: 0 văn bản.

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo được tổ chức: 0 lớp; tổng số người tham gia: 0 người.

II. ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Đánh giá

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Nhà trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh nào. Cán bộ thực hiện công tác tiếp công dân tuân thủ đúng nội quy và quy định của Nhà trường. Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo đúng tiến độ.

2. Dự báo

Trong năm học 2019-2020, dự kiến sẽ không có tình trạng khiếu nại, t��� cáo, khiếu kiện vượt cấp, … xảy ra trong Nhà trường.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG KỲ TIẾP THEO

1. Công tác tiếp công dân

1.1 Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1.2 Tiếp tục triển khai, tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành đến tận giảng viên, cán bộ viên chức, người lao động và người học để họ chấp hành đúng các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và không để tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc vượt cấp.

1.3 Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Phòng Tiếp công dân của Nhà trường, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo

2.1 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính cấp dưới trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm.

2.2 Kiểm tra, đôn đốc việc nhập dữ liệu đơn thư khiếu nại trong sổ theo dõi của Nhà trường và được cất giữ cẩn thận.

2.3 Thực hiện tốt công tác báo cáo theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ “Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”.​

Trên đây là kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c),

- Đăng website Nhà trường,

- Lưu: VT, TTPC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

          PGS.TS. Trần Quang Huy