Báo cáo công tác thực hiện quy chế dân chủ năm học 2018 - 2019 của Trường ĐH Kinh tế & QTKD
20/06/2019 | 24436 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 600/BC-ĐHKT&QTKD-TTPC              Thái Nguyên, ngày 20 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm học 2018-2019

của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ

            Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một trường thành viên của Đại học Thái Nguyên. Tổng số cán bộ, giảng viên và người lao động trong Trường tính đến nay là: 436 cán bộ, viên chức, nhân viên, trong đó có 316 giảng viên cơ hữu; 10 PGS; 65 Tiến sỹ; 241 Thạc sỹ và 120 cán bộ phục vụ. Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 08 Phòng chức năng, 07 khoa đào tạo, 01 Viện nghiên cứu, 05 trung tâm hỗ trợ, 01 Tạp chí kinh tế và các tổ chức đoàn thể (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh). Trường ĐHKT&QTKD đang đào tạo 07 ngành với 27 chương trình đào tạo trình độ đại học, 03 chương trình đào tạo trình độ đại học chất lượng cao, 04 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ, 02 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sỹ.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

  1. Công tác chỉ đạo

Nhà trường đã triển khai Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2018-2019 tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động học tập Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ (QCDC) trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp, công lập; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ giáo dục và Đào tạo; Phổ biến QCDC trong hoạt động của Trường ĐHKT&QTKD trong Nhà trường theo Quyết định số 615/QĐ-ĐHKT&QTKD của Hiệu trưởng Nhà trường.

Việc thực hiện dân chủ trong trường đã thể hiện sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong Trường.

Hiệu trưởng Nhà trường chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của trường, cụ thể hóa các quy chế, quy định và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC trong Trường.

Các tổ chức, đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Trường; phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động; tạo môi trường làm việc trong sáng, lành mạnh.

Nhà trường đã ban hành QCDC ở đơn vị và hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai, các cuộc vận động và các phong trào của cấp trên.

  1. Công tác tuyên truyền, phổ biến

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, người học trong Trường qua các buổi Hội nghị, học Nghị quyết, học chính trị đầu năm của sinh viên,…

Quán triệt sâu rộng đến tất cả mọi thành viên trong Nhà trường các văn bản của Nhà nước, Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên và của đơn vị; Kết hợp việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về Xây dựng Đảng; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

3. Kết quả thực hiện

Trong năm học 2018-2019, Nhà trường đã bám sát Kế hoạch thực hiện QCDC, cụ thể như sau:

3.1. Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân về việc thực hiện QCDC trong Nhà trường.

3.2. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và 9 tháng để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của cơ quan, đơn vị. Cuối năm, Hiệu trưởng Nhà trường có tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của Trường tại Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức theo quy định.

3.3. Tổ chức đánh giá định kỳ hằng năm đối với giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 37 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3.4. Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của các giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động khi đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể thì Nhà trường bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi.

3.5. Thông báo công khai để các giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động biết những việc được quy định tại Điều 7 của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

3.6. Ban hành Quy chế quản lý trang thiết bị làm việc trong cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; Thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của cơ quan, đơn vị phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

3.7. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; Xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; Nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3.8. Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 7, Điều 9 của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật.

3.9. Luôn theo dõi, đôn đốc và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật khi có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và những kiến nghị của Phòng Thanh tra – Pháp chế của Nhà trường; Kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

3.10. Nhà trường phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế, Công đoàn trường triển khai thực hiện QCDC trong Nhà trường theo đúng kế hoạch.

3.11. Phòng Thanh tra – Pháp chế, Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt trong thực hiện cũng như giám sát, kiểm tra việc thực hiện QCDC trong hoạt động của Nhà trường.

3.12. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường đã triển khai Kế hoạch thực hiện QCDC đến toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

4. Đánh giá chung

            Trong năm học vừa qua, việc thực hiện QCDC trong hoạt động của đơn vị nhìn chung có những chuyển biến tích cực, tình hình dân chủ trong hoạt đông cơ quan từng bước được nâng lên, nhận thức của cán bộ, viên chức và người lao động tiếp tục có chuyển biến tích cực, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, nội bộ đoàn kết, không có trường hợp tiêu cực, tham nhũng bị xử lý. Đồng thời, qua thực hiện QCDC, quan hệ giữa lãnh đạo Trường với các đơn vị trực thuộc, quan hệ của cán bộ, viên chức và người lao động tốt hơn;

 III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

        Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ  thị số 30 CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 04/2015NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

        Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện QCDC và là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Trường.

        Thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh.

         Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC ở các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và Ban thanh tra nhân dân theo chương trình, kế hoạch. Kịp thời động viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt QCDC đồng thời có biện pháp chấn chỉnh các đơn vị thực hiện chưa tốt.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Công tác chỉ đạo của các cấp đối với các đơn vị trực thuộc về thực hiện QCDC cơ sở cần kịp thời hơn nữa với những hướng dẫn cụ thể để dễ triển khai hoạt động.

Trên đây là Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2018 - 2019./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c),

- Đăng website Nhà trường,

- Lưu: VT, TTPC.

HIỆU TRƯỞNG

            

 

 

 

          PGS.TS. Trần Quang Huy