Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra - Pháp chế
11/08/2016 | 1242 lượt xem

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện quyền thanh tra nội bộ về giáo dục và đào tạo trong phạm vi Nhà trường nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường. Tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra thuộc phạm vi quản lý của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh theo qui định của pháp luật về thanh tra.

Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng Nhà trường về những vấn đề pháp lí liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Kinh tế và QTKD; Tổ chức công tác xây dựng và ban hành các văn bản bảo đảm cho Nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

2. Nhiệm vụ

2.1  Nhiệm vụ công tác thanh tra

Cụ thể, công tác thanh tra giáo dục của Nhà trường có các nhiệm vụ sau:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo.

- Thanh tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ việc thực hiện các quy định về giáo trình bài giảng ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi Nhà trường.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của Nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

- Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành các quy định của Nhà trường, Đại học Thái Nguyên, các văn bản pháp quy của Bộ giáo dục và Đào tạo, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đề nghị sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục các quy định của Bộ GD&ĐT, của ĐHTN và Nhà trường về giáo dục và đào tạo nhằm khắc phục những hạn chế, không còn phù hợp với thực tế, phát huy những yếu tố tích cực.

2.2  Nhiệm vụ của công tác pháp chế

- Giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Trường, bảo đảm cho Nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế;

- Giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, của cán bộ viên chức, sinh viên và học viên trong Trường;

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của Trường cho cán bộ viên chức, sinh viên và học viên trong Trường;

- Thực hiện các quy định về công khai, đưa nội dung thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật và cấp phát văn bằng chứng chỉ trên website của Nhà trường;

- Kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp (hậu kiểm) của văn bằng chứng chỉ của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sử dụng trong Nhà trường;

- Tham gia lấy ý kiến trong công tác rà soát văn bản ; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản , góp ý dự thảo văn bản  do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến;

- Lấy ý kiến rộng rãi đối với văn bản do các đơn vị của Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng;

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và giải quyết kịp thời, đúng luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ, quy chế;

- Kiến nghị kịp thời những biện pháp xử lý vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ, quy chế.

Nguồn: Đề án thành lập Phòng