Lịch sử hình thành
22/03/2017 | 6769 lượt xem

 Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế  thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 2130/QĐ-TCCB ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Ngày 04 tháng 6 năm 2014 đổi tên thành Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (KHCN&HTQT) - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh theo Quyết định số 734/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.